گفت وگويي با اشرف پهلوي در باره ۲۸ مرداد

August 30, 2007

آنقدر مصدق عرصه را تنگ كرده و هر دقیقه چیز بیشتری می‌خواست و تا به آنجا رسید كه ریاست قوا را هم می‌خواست. بدیهی است كه آنجا دیگر اعلیحضرت استفامت كردند و ریاست قوا را ندادند.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *