ايران از ورود بازرسان آژانس انرژی اتمی جلوگيری کرد

January 22, 2007

بروجردی:آنچه که مهم است، اين است که تصميم نمايندگان مجلس وارد مرحله عمل شود که شده است و نوع مليت اين افراد که ورودشان به ايران ممنوع شده، برای ما محور اساسی نيست.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *