گزارش کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا در مورد ایران

August 14, 2007

جمهوری اسلامی نشان داده توان ایجاد و بهره برداری از بحران در طیف وسیعی از کشورها را دارد

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *