احمدی نژاد:گوجه‌فرنگی را از نزدیک خانه ما بخرید، کیلویی 1200 تومان است

January 22, 2007

اظهارات نمایندگان که با صدای بلند می گفتند “گوجه فرنگی 3000 تومان شده است

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *