احمدی نژاد سعی در آرام کردن نیروهای وحشت زده رژیم دارد

January 21, 2007

احمدی نژاد: می گويند جنگ؛ اين حرف ها کدام است؟

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *