مرگ مشکوک يک دانشمند هسته ای جمهوری اسلامی

January 21, 2007

استاديار دانشگاه شيراز و از محققان دانش گاه مالک اشتر که دوشنبه گذشته جان باخت با شش روز تاخير توسط واحد مرکزی خبر مخابره شده است.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *