فوت فرزند آقای علی جوادی

January 19, 2007

تسلیت به آقای علی جوادی

Share

One Response to فوت فرزند آقای علی جوادی

  1. February 15, 2007 at 6:41 am

    این نوشته را جدا از وابستگی های حزبی و فکری مینویسم.
    با دیدن عکس زویا بینهایت مناثر شدم.
    آقای جوادی امیدوارم بتوانید این درد جانکاه
    را تحمل کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *