عکسی از محمود احمدی نژاد

January 19, 2007

جمهوری اسلامی به حمایت مردمی نیاز دارد،مواظب همه چیز باید بود حتی کفشهایم

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *