روز هوای پاک هم از آلودگی هوا کم نمی کند

January 19, 2007

با وجود اقدامهای صورت گرفته همچون محدوديت های ترافيکی خودروها برای ورود به مناطق مرکزی شهر تهران و تغيير ساعت کار ادارات، مدارس و بانک ها، ميزان آلودگی هوا همچنان بالا است.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *