نگرانی کشورهای عربی از برنامه هسته ای ایران

January 17, 2007

آقای ساکسون می افزاید که کشورهای عرب مانند مصر ، عربستان سعودی ، اردن از یک ایران هسته ای و از هژمونی این کشور در منطقه هراسانند.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *