بازداشت يک نظامی بريتانيايی به اتهام جاسوسی برای ايران

December 23, 2006

منابع امنیتی افغانستان می گویند مترجم فرمانده بریتانیايی نیروهای ناتو در افغانستان به اتهام جاسوسی در بازداشت است.
سرجوخه دانيل جيمز، که مادرش ایرانی است و زبان فارسی را به روانی صحبت می کند متهم شده که اسرار نظامی را، به «یک کشور دشمن» که گفته می شود ایران است، منتقل کرده است.
به گزارش رویترز، سرجوخه دانیل جمیز به عنوان مترجم ژنرال دیوید ریچارد، فرمانده بریتانیايی ناتو، ازاطلاعات حساس نظامی و سیاسی آگاهی داشته است.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *