افشای دو جاسوس رژیم در سوئد

December 23, 2006

یک روزنامه سوئدی به افشای دو جاسوس رژیم مبادرت کرد. همبستگی ملی

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *