حذف نام خالد اسلامبولي از خيابان‌هاي تهران

May 18, 2007

اگر ايران هردوي اين نشانه‌هاي خالد اسلامبولي، قاتل انور سادات،‌ رئيس جمهور مصر در سال 1981 را حذف كند، 90درصد مشكل حل خواهد شد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *