قهوه خانه نشين‌هايى که فقط وراجى مى‌کنند

May 15, 2007

وزير فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي با متهم كردن برخي رسانه هاي منتقد به قهوه خانه نشينان وراج ،ضمن تكذيب شايعه عنوان شده درباره استعفاي معاون خود،اين رسانه ها را به دستگاه شايعه ساز تشبيه كرد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *