احمدي نژاد: قاهره بخواهد،امروز سفارت ايران را در مصر برپا مي‌كنيم

May 14, 2007

در مسائل سياسي قرار شد همكاري هاي منطقه اي در جهت برپايي صلح و برادري و آرامش در منطقه را گسترش دهيم.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *