افغان های گرسنه دختران ۸ ساله را می فروشند

January 13, 2007

انگلیسی- از سایت جمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *