بريتانيا هم ايران را به حمايت از طالبان متهم کرد

May 10, 2007

دولت بريتانيا نيز در متهم کردن ايران به کمک به طالبان در افغانستان، به آمريکا پيوست.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *