روسیه مانع تحریم ایران در شورای امنیت

December 23, 2006

روسیه خواهان تعویق رای گیری بر سر تحریم ایران در شورای امنیت شد. رادیو فردا

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *