کارگر

بازنشستگان معترض، حامل مشعل مبارزات روزانه، همان نسل 57 هستند

August 11, 2023
بازنشستگان معترض، حامل مشعل مبارزات روزانه، همان نسل 57 هستند

فریدون | طی سالهای اخیر، یکی از ترفندهای جماعت فاشیستهای سلطنت طلب به تاسی از مرادشان ترامپ در آمریکا انگ زدن، برچسب زدن و نامگذاری‌هایی بوده که در نظرشان مخالفانشان را مطرود و مغموم کنند. نسل پنجاه و هفتی، ارتجاع سرخ و سیاه و ترهاتی از این دست، برخی از این نامگذاری‌ها بوده است

روز جهانی کارگر مبارک باد(حزب سبزهای ایران)

April 30, 2011
روز جهانی کارگر مبارک باد(حزب سبزهای ایران)

*********************************************************** صدای منصور اسانلو باش! نگذار صدایش خاموش شود