کارگر

روز جهانی کارگر مبارک باد(حزب سبزهای ایران)

April 30, 2011
روز جهانی کارگر مبارک باد(حزب سبزهای ایران)

*********************************************************** صدای منصور اسانلو باش! نگذار صدایش خاموش شود