همجنس گرايان

صدور حکم کشتار همجنس گرایان توسط محسن کدیور (یکی از سران جنبش سبز) « همجنس گرا

April 1, 2011
صدور حکم کشتار همجنس گرایان توسط محسن کدیور (یکی از سران جنبش سبز) « همجنس گرا

صدور حکم کشتار همجنس گرایان توسط محسن کدیور (یکی از سران جنبش سبز) پرسش : تعارض اسلام سنتي با حقوق بشر در ضمينه انتخاب جنسي امري است كه در سوالات از قلم افتاده. آيا فقه سنتي در مورد نوع انتخاب شريك جنسي (همجنس بازي) به گونه اي تبعيض آميز عمل نمي كند؟ اين تبعيض در…

حمايت بسيار زيادي از همجنس گرايان و پايگاه‌هاي الكترونيكي غيراخلاقي در جهان عرب

December 27, 2008
حمايت بسيار زيادي از همجنس گرايان و پايگاه‌هاي الكترونيكي غيراخلاقي در جهان عرب

بررسي‌هاي اخير انجام شده نشان مي‌دهد كه دست‌هاي پشت پرده طي چند وقت اخير حمايت بسيار زيادي از همجنس گرايان و پايگاه‌هاي الكترونيكي غيراخلاقي در جهان عرب به عمل آورده‌اند تا موجب گسترش هر چه بيشتر اين گونه مسائل در جوامع عربي شوند.