محيط زيست

توسعه پایدار در ایران،مشکلات توسعه اقتصاد و صنعت تحت حاکمیت آخوندها

اسفند ۲۰, ۱۳۸۱

كشور ايران با مساحت گسترده اي برابر با 1648000 كيلومتر مربع، به لحاظ جغرافياي سياسي و ارزش اقتصادي بسيار مهم، بين منطقه خزر و خليج فارس قرار داشته و از ظرفيت هاي زيست محيطي و قدرت اكولوژيك فوق العاده فراواني در مقياس جهاني برخوردار مي باشد.

سرکوب سازمان های غیر دولتی زیست محیطی در حاکمیت آخوندها

دی ۲۰, ۱۳۸۱

با توجه به عوامل و مشكلات اكولوژيك در بحران كنوني ايران، به يقين مي توان گفت كه مبناي همه مشكلات زيست محيطي و آلودگي، تخريب و چپاول گسترده منابع طبيعي و ملي در كشورمان، بيش از آنكه محصول عوامل فرهنگي، علمي و يا فني باشد، به غايت موضوعي سياسي بوده و ناشي از وجود سياستهاي…

مشکلات و مسایل بحران اکولوژیک در ایران تحت حاکمیت آخوندها

دی ۱۲, ۱۳۸۱

امروزه كشور و مردم ايران بر اثر 24 سال حاكميت جمهوري اسلامي با مشكلات و مسائل عظيم و گوناگون بهم پيوسته اي روبرو هستند. از جمله اين مسائل مي توان از مشكلات سياسي، زيست محيطي، اجتماعي، انساني واقتصادي نام برد. در مورد معضلات بسيار شكننده و نگران كننده زيست محيطي و منابع طبيعي، اوضاع بسيار…

انباشت مداوم آلودگی

دی ۵, ۱۳۸۱

در دوران حكومت قرون وسطايي آخوندها، شهرهاي ايران با مسائل و مشكلات گوناگون و فزاينده يي روبه رو هستند. معضلات متعدد و وخيم زيست محيطي از جمله اين دشواريها به شمار مي روند. نه تنها شهر تهران، كه چند سال است از نظر آلودگي هوا در راس شهرهاي جهان قرار گرفته، بلكه بسياري از شهرهاي…