تصویب قطعنامه تحریم رژیم ایران، گامی به پیش در متوقف کردن فاشیسم مذهبی

شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز شنبه دوم دی ماه برابر با 23 دسامبر 2006 با اتفاق آراء قطعنامه تحریم جمهوری اسلامی را به تصویب رساند. بر اساس این قطعنامه مراودات تمامی شرکتهای خارجی با جمهوری اسلامی در زمینه تبادل تکنولوژیکی و فنی در جهت پیشبرد مقاصد اتمی و موشکی رژیم ممنوع اعلام شده است و در صورت تخلف، دارایی شرکتهای مذکور مسدود خواهد شد. در قطعنامه آشکارا به اقدامات تنبیهی بیشتر در آینده در صورت عدم پذیرش خواستهای شورای امنیت در توقف غنی سازی اورانیوم از سوی رژیم ایران، اشاره شده است.

تصویب این قطعنامه که از دیرباز خواست حزب سبزهای ایران بوده است، اگرچه کامل و مکفی نیست اما گام مهمی به جلو در بازدارندگی فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران برای دسترسی به بمب اتمی است. تصویب این قطعنامه بر علیه فعالیتهای هسته ای و موشکی جمهوری اسلامی و در جهت جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیست ایران و در نهایت به نفع مردم ایران است.

حزب سبزهای ایران

2 دی 1385