اعدام زهرا بهرامی نشانه هراس فاشیسم مذهبی از سقوط است

اسفند ۸, ۱۳۸۹

رژیم اسلامی جنایت دیگری مرتکب شد. خبرگزاری رژیم از اعدام زهرا بهرامی، یک هلندی ایرانی تبار خبر دادرژیم حاکم بر ایران در سراشیب سقوط بی دنده و ترمز در حال فرو رفتن است و برای کند کردن این مسیر هر روزه دست به اعدامهای فردی و جمعی می زند. فاشیسم مذهبی حاکم که خانم بهرامی را در جریان تظاهرات عاشورا در سال

گذشته بازداشت کرده بود، به اتهام قاچاقچی مواد مخدر به دار آویختافکار عمومی در ایران و سراسر جهان بلافاصله تنفر خود را از این دروغ بیشرمانه و این جنایت کثیف اعلام کرد.

. حزب سبزهای ایران از همگان می خواهد که برای قطع کامل و دائم دیپلماتیک اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی فعالیت کنند.
حزب سبزهای ایران

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *