انباشت مداوم آلودگی

در دوران حکومت قرون وسطایی آخوندها، شهرهای ایران با مسائل و مشکلات گوناگون و فزاینده یی روبه رو هستند. معضلات متعدد و وخیم زیست محیطی از جمله این دشواریها به شمار می روند. نه تنها شهر تهران، که چند سال است از نظر آلودگی هوا در راس شهرهای جهان قرار گرفته، بلکه بسیاری از شهرهای دیگر ایران هم گرفتار انواع مشکلات زیست محیطی، اعم از آلودگی هوا، نبودن شبکه فاضلاب، کمبود شدید فضای سبز، آلودگی آبهای آشامیدنی و نبودن سیستمهای علمی تفکیک و دفع زباله می باشند.