در گردهمایی اعتراضی تحصن کنندگان برای آزادی ناصر زرافشان شرکت کنیم

خرداد ۲۳, ۱۳۸۴

کانون نویسندگان ایران طی یک فراخوان برای گردهمایی در روز سه شنبه ۲۴ خرداد ۸۴ از ساعت چهار تا شش در برابر در بزرگ زندان اوین دعوت بعمل آورد. این گردهمایی برای پشتیبانی از ناصر زرافشان صورت خواهد گرفت که در اعتصاب غذای نامحدود تا رسیدن به خواسته های خود مصصم است.

حزب سبزهای ایران از عموم هموطنان می خواهد که در این گردهمایی شرکت کنند و صدای اعتراض خود را بر علیه دیکتاتوری مذهبی حاکم و برای آزادی دکتر ناصر زرافشان و تمامی زندانیان سیاسی بلند کنند.

حزب سبزهای ایران

۲۳ خرداد ۱۳۸۴

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *