گرامی باد ۱۸ تیر سالگرد قیام قهرمانانه دانشجویان

تیر ۱۵, ۱۳۸۴

حزب سبزهای ایران ششمین سالگرد قیام قهرمانانه دانشجویان و مردم تهران و دیگر شهرهای کشور در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ که لرزه بزرگی بر کلیت رژیم افکند و دست آخوند خاتمی را به عنوان اصلاح طلب قلابی باز کرد، را گرامی می دارد. در ششمین سالگرد قیام ۱۸ تیر، در برابر رژیم پاسداران بپاخیزیم و با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد، لرزه ای دیگر بر تار و پود فاشیسم مذهبی حاکم بیاندازیم.
۱۵ تیر ۱۳۸۴

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *