طنین شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” رژیم پاسدار- آخوندی را در تهران و مهاباد به لرزه انداخت

تیر ۲۱, ۱۳۸۴

هزاران تن از مردم تهران امروز در برابر دانشگاه تهران برای آزادی زندانیان سیاسی دست به تظاهرات باشکوهی زدند. در این تظاهرات که با سرکوب نیروهای پاسدار، بسیجی و انتظامی روبرو شد، هزاران تن از دانشجویان، خانواده زندانیان سیاسی و مردم آزادیخواه تهران با برپایی تظاهرات و سر دادن شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد، تودهنی تاریخی را به رژیم پاسدار- آخوندی که پس از نمایش انتخاباتی اخیر مدعی حمایت مردم محروم از رژیم شده بود، زدند. رژیم که پس از روی کار آمدن پاسدار تروریست احمدی نژاد سعی می کرد نشان دهد که هرگونه اعتراض را با خشونت و سرکوب پاسخ خواهد داد، عملا با تهاجم نیروی مردم قبل از روانه شدن پاسدار احمدی نژاد به دفتر ریاست جمهوری رژیم و قرار گرفتن در راس قوه مجریه، در موقعیت جدیدی قرار گرفت. مردم آزادیخواه تهران امروز با فریادهای خود بر دیوار سرکوب رژیم و دیوار جدید خفقان، ترک انداختند. مردم قهرمان پایتخت در تکمیل تظاهرات قهرمانانه مردم مهاباد در روز ۲۰ تیر، بی آیندگی رژیم را رقم زده و نشان دادند که برای مطالبات آزادیخواهانه خود، برای آزادی زندانیان سیاسی، برای استقرار دمکراسی و جدایی دین از دولت و رسیدن به رفاه و آبادانی از پای نمی نشینند و از خط و نشان کشیدن رژیم پاسداران واهمه ای ندارند. بدون شک رژیم فاشیستی مذهبی حاکم بر ایران رفتنی است. این حقیقت را آزادیخواهان پایتخت و مردم قهرمان مهاباد یکبار دیگر در شرایط جدید سرکوب و اختناق به اثبات رساندند.

حزب سبزهای ایران

۲۱ تیر ۱۳۸۴

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *