هنرمندان آزادیخواه و اعتصاب کنندگان در برلین

مرداد ۹, ۱۳۸۴

حزب سبزهای ایران از اقدام انسانی و حقوق بشری ارزشمند شما عزیزان برای آزادی بی قید و شرط آقای گنجی و کلیه زندانیان سیاسی و اعتصابی در سیاهچالهای رژیم بنیادگرای مذهبی جمهوری اسلامی در ایران، قویا پشتیبانی می کند.

مسلما آکسیون و مطالبات بشر دوستانه شما بخصوص در مقابل دفتر حزب سبزهای آلمان، که در دولت ائتلافی مسئول سیاستهای نادرست خارجی این کشور طی سالیان اخیر در مواجه با رژیم جمهوری اسلامی بوده است، در بسیج افکار عمومی آلمان و پیشبرد جنبش آزادیخواهانه مردم و هنرمندان در داخل و خارج کشور تاثیرات بسزایی خواهد داشت.

حزب سبزهای آلمان و وزیر امورخارجه آلمان موظف است که در حمایت از خواستهای حق طلبانه شما، برای آزادی آقای گنجی و دیگر زندانیان سیاسی و اعتصابی در ایران اقدام نماید.

حزب سبزهای ایران

۹ مرداد ۱۳۸۴

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *