شکست بزرگ فاشیسم مذهبی حاکم در سوء استفاده از روز کارگر

اردیبهشت ۱۱, ۱۳۸۵
کارگران ایران آشکارا به پروژه هسته ای رژیم نه گفتند

رژیم جمهوری اسلامی در تلاش برای سوء استفاده از روز جهانی کارگر و برای نشان دادن حمایت کارگران از شعار مضحک “انرژی هسته ای، حق مسلم ماست” اقدام به سازماندهی گسترده ای در مقابل سفارت آمریکا در تهران کرد. بنا بر گزارشات رسیده سران رژیم در رویای مخابره عکس و فیلم گردهمایی بزرگ از کارگران ایران در حمایت از تلاشهای هسته ای خود، با کمک ارگانها و نهادهای دولتی ضد کارگری از قبیل خانه کارگر، مزدوران خود را در جای جای صفوف کارگران قرار داده بود تا گردهمایی امروز را کنترل کنند. اما کارگران قهرمان با ابتکارات خود در تمامی مراحل گردهمایی در مقابل سفارت آمریکا همراه با تجمعات موازی در نقاط مختلف منجمله در مقابل دفتر مرکزی شرکت واحد، رویای رژیم را به کابوس مبدل کردند. کارگران حتی در جلوی سفارت آمریکا در مقاطعی با حمله به تریبون و در اختیار گرفتن بلندگو با سر دادن شعارهایی که آشکارا بر علیه رژیم بود، صدای مزدوران رژیم در حمایت از برنامه هسته ای رژیم را خفه کردند. کارگران قهرمان امروز با شعارهای اشتغال اشتغال حق مسلم ماست، انرژی را رها کن- فکری به حال ما کن، سندیکا سندیکا حق مسلم ماست، کارگر دانشجو اتحاد اتحاد، اسانلو آزاد باید گردد، رژیم و نیروهای انتظامی را به وحشت انداختند.

حزب سبزهای ایران به همه کارگران آزادیخواه که با ابتکار عمل هوشمندانه، پیام مخالفت خود با ماجراجویی های هسته ای رژیم را به گوش جهانیان رساندند، درود می فرستد.

حزب سبزهای ایران

۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۵
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *