ولی الله فیض مهدوی در زندان به قتل رسید

شهریور ۱۵, ۱۳۸۵

گزارشات از درون زندان گوهردشت حاکی از جنایتی دیگر توسط رژیم فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران است. آقای ولی الله فیض مهدوی که برای برآورده شدن حداقل نیازهای خود به مدت ۱۱ روز در اعتصاب غذا بسر می برد، توسط مقامات زندان گوهردشت کرج به قتل رسید.

حزب سبزهای ایران جنایت تازه جمهوری اسلامی در قتل یکی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی را محکوم کرده و از تمامی احزاب سبز در سراسر جهان می خواهد که به کشتار زندانیان سیاسی در ایران اعتراض کنند.

حزب سبزهای ایران

۱۵ شهریور ۱۳۸۵

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *