افزایش سرکوب و دستگیری اقلیتهای مذهبی نتیجه سیاست مماشات با جمهوری اسلامی

خرداد ۵, ۱۳۸۷

رژیم جمهوری اسلامی در روند افزایش سرکوب جامعه ایران برای کنترل نارضایتی عمومی به دستگیری و آزار اقلیتهای مذهبی مبادرت می کند. خبر دستگیری هفت تن از مسئولین مذهب بهاییت و بازداشت ده تن از اهالی شیراز که به دین مسیحیت گرویده بودند، نمونه ای از فشار فزاینده فاشیسم مذهبی حاکم بر اقلیتهای دینی در ایران است.

حزب سبزهای ایران سرکوب و دستگیری اقلیتهای مذهبی تحت هر عنوان و بهانه ای را محکوم می کند و از دبیر کل ملل متحد و مجامع حقوق بشری در سراسر جهان می خواهد که برای آزادی زندانیان عقیدتی و اقلیتهای دینی در ایران بر جمهوری اسلامی فشار بیاورند. افزایش دستگیری و سرکوب اقلیتهای مذهبی در ایران نتیجه سیاست مماشات اتحادیه اروپا در باج دهی مستمر و ارائه مشوقهای گوناگون به فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران است.

حزب سبزهای ایران
۵ خرداد ۱۳۸۷
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *