Month: تیر ۱۳۹۴

اطلاعیه حزب سبزهای ایران در باره توافق هسته ای

سرانجام پس سالها بحث و چانه زنی، معامله هسته ای میان رژیم ایران و پنج عضو شورای امنیت ملل متحد بعلاوه آلمان در روز ۱۴ ژوئیه ۲۱۰۵ به امضاء رسید. صرف نظر از برد و باخت در این معامله اتمی که بدون شک مردم ایران و منطقه در کوتاه مدت بازنده اصلی خواهند بود، چند نکته کلیدی و بنیادی در این رویداد حائز اهمیت است.