Category: هنر و ادبيات

آندرانیک بزرگ بود

آندو از بسیاری جهات بزرگ بود و بزرگی خود را به رایگان به دیگران هدیه می داد. در هر زمان و هر مکان ارزش سرمایه جبهه مردم و انقلاب در لیبرتی را یادآوری می کرد. اما شاید بزرگترین میراث آندو ساختن تاریخ موسیقی معاصر ایران نباشد. میراث آندرانیک آساطوریان آموزاندن فروتنی و بزرگمنشی درون بود که منیت انسانی را در خود ذوب می کرد. درسی که هر انسانی چه در جبهه انقلاب یا غیر انقلاب نیازمند آموختن آن است.

طعم زعفران و عطر برنج باسماتی و ته دیگ

شب گذشته بطور اتفاقی فیلم ایرانی-آمریکایی را از کانال پی بی اس دیدم. چندین بار تعریف و تبلیغ آنان را توسط دوستانی در دنیای مجازی دیده بودم. وقتی فیلم به آخر رسید، حسی عجیب به من دست داد. صحنه های پلو و خورشت و ته دیگ و قیافه های انسانهای خوشبخت در فیلم با لبخند رضایت بر چهره، قرابتی با آنجه که در سرزمین ما در حال گذر است، نداشت.

شعری از رامین مولائی

شعری از رامین مولائی http://ramin-molai.blogspot.com به مدافعین ایرانی پاسارگاد*   دردا که هرچه هست   درمانده ملت بی قهرمان من بیچاره ملت محتاج قهرمان در کنج آشیانه ویران و واژگون یا پرکشان به غربت اقصای این جهان د رانتظار چیست این ضربه…

مرضیه استثنائ هنر ایران

یازده ساله بودم که اولین بار صدای زیبا و پر قدرت مرضیه را بطور زنده در باغ صبای تهران شنیدم. قرار بود داریوش اقبالی، خواننده معروف بخواند. در حقیقت تنها به عشق صدای داریوش به باغ صبا رفتم اما با…