کارزار ضد ایرانی نایاک بر علیه مجاهدین خلق

مرداد ۲۱, ۱۳۹۰

tritaشورای ملی ایرانی آمریکایی که به اختصار نایاک نامیده می شود طی چند هفته گذشته کارزار گسترده ای را برای باقی نگاه داشتن نام مجاهدین خلق درلیست تروریستی دولت آمریکا براه انداخته است. رئیس این سازمان باصطلاح ایرانی آمریکایی، تریتا پارسی شخصا هدایت این کارزار را از  راههای گوناگون مانند ارسال خبرنامه، جمع آوری پول، تشکیل جلسات توجیهی در واشتنگتن، جمع آوری امضاء و  پخش  ویدئو به عهده دارد.

سازمان نایاک و تریتا پارسی که مورد حمایت جناح ایران گیت در وزارت خارجه آمریکا قرار دارد، از ابتدا هدف وجودی خود را حمایت از منافع ایرانیان مقیم آمریکا اعلام کرده بود. حل مسئله ویزای متعدد دانشجویان ایرانی در آمریکا، مبارزه با نام خلیج عربی بجای خلیج فارس و فعالیتهایی از این دست  تاکنون وسیعا به عنوان افتخارات نایاک برای کمک به جامعه ایرانی مورد استفاده ابزاری و تبلیغاتی قرار گرفته است. اکنون ظاهرا نایاک و مسئولش تریتا پارسی ماسک فعالیت برای ایرانیان مقیم آمریکا را به کناری نهاده و چهره و دلیل  وجودی خود یعنی مقابله با اپوزسیون سرنگونی طلب را آشکار می کند. ماهیت واقعی نایاک و تریتا پارسی طی ۳ سال گذشته و در جریان شکایت این سازمان از آقای حسن داعی از طریق مدارک دادگاه فدرال کاملا مشخص شده است. دیدارهای متعدد تریتا پارسی و با نمایندگان عالیرتبه جمهوری اسلامی بخصوص نمایندگان احمدی نژاد و کمپین های متعدد نایاک برای جهت دادن سیاست خارجی دولت و کنگره آمریکا از نمونه های برجسته فعالیتهای این سازمان برای برداشتن تحریمها و کاستن از فشار علیه جمهوری اسلامی است.

اکنون که رژیم جمهوری اسلامی در گرداب بحرانهای گوناگون داخلی و بین المللی غوطه می خورد و تحریمهای جهانی فشار سنگنینی بر سیاستهای اتمی و تروریستی  اش وارد آورده است، سازمانهای لابی همچون نایاک  شدیدا به تکاپو افتاده اند. ظاهرا گزینه سرپا نگاه داشتن جمهوری اسلامی دیگر اعتباری در محافل سیاسی واشنگتن ندارد و اکنون صحبت بر سر آینده پس از سقوط جمهوری اسلامی است. از همین رو جریان مماشات گر در وزارت خارجه آمریکا و سازمانهایی نظیر نایاک  همه تلاش خود را جهت لانسه کردن اصلاح طلبان حکومتی در واشنگتن برای ارائه جانشین پس از سرنگونی رژیم و محدود کردن حداکثر نیروهای سرنگونی طلب مانند مجاهدین خلق قرار داده اند.

حزب سبزهای ایران این حرکت ضد ملی و ضد ایرانی نایاک و تریتا پارسی بر علیه مجاهدین خلق را محکوم کرده و یکبار دیگر تاکید می کند که برچسب تروریستی بر روی مجاهدین خلق تنها و تنها محصول سیاست مماشات دولت آمریکا در زمان آقای کلینتون و وزیر خارجه اش خانم مادلین آلبرایت برای خشنود سازی آخوندها بود تا در مقابل، جمهوری اسلامی از در مذاکره و معامله و آشتی با غرب وارد شود. توهمی که طی سی سال گذشته تمامی دولتهای آمریکا منجمله دولت اوباما دچار آن بوده اند. به واقع بایستی به جای مجاهدین، سازمانهایی مانند نایاک و محافلی که طی سالیان متمادی حامی رژیم تروریستی ایران بوده اند در لیست تروریستی دولت آمریکا قرارگیرند.

حزب سبزهای ایران
۲۱مرداد ۱۳۹۰
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *