پیش به سوی برگزاری هر چه باشکوهتر روز جهانی کارگر

فروردین ۲۶, ۱۳۸۹

امسال کارگران ایران در حالی به استقبال روز جهانی می روند که تقریبا یکسال از قیام آزادیخواهانه مردم قهرمان ایران می گذرد. تجربه یکسال گذشته نشان داده است که بر خلاف ادعاهای سرکوبگران آزادی و مماشات گران، قیام همچنان در تمامی سطوح جامعه ادامه دارد و کارگران ایران در ۱۱ اردبیهشت امسال برگ زرین دیگری را به تاریخ پرشکوه مبارزات خود خواهند افزود. در روز جهانی کارگر، کارگران قهرمان در تمامی نقاط ایران نشان خواهند داد که برای دستیابی به آزادی و عدالت، جنبش آزادیخواهانه را گامها به جلو سوق خواهند داد.

مردم آزادیخواه در سراسر کشور،

در ۱۱ اردیبهشت امسال دوشادوش کارگران به خیابان بیاییم و حماسه دیگری از خواست یک ملت یکپارچه بر علیه فاشیسم مذهبی را به نمایش بگذاریم. روز جهانی کارگر امسال را با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد- منصور اسانلو آزاد باید گردد، لرزه به اندام تمامیت نظام فاسد جمهوری اسلامی که اولین سد پیشرفت جامعه است، بیاندازیم.

حزب سبزهای ایران
۲۶ فروردین ۱۳۸۹
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *