پشتیبانی حزب سبزهای ایران از برگزاری گردهمایی جبهه ملی ایران در تهران

اسفند ۹, ۱۳۹۶

جبهه ملی ایران در روز دهم بهمن ماه سال جاری درخواستی را برای برگزاری یک گردهمایی در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۶ در تهران ارائه کرد. این درخواست در پی لاف و گزاف حسن روحانی، رئیس جمهور اسلامی مبنی بر موافقت دولت با تجمع قانونمند مردم، رسما توسط هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران ارائه شده است.

حزب سبزهای ایران از برگزاری گردهمایی جبهه ملی در روز ۱۴ اسفند ماه در تهران حمایت کرده و از هوادارن خود و دوستداران محیط زیست می خواهد که در این گردهمایی وسیعا شرکت کنند.

حزب سبزهای ایران
نهم اسفند ۱۳۹۶

Sabzgreen2@gmail.com

green@iran-e-sabz.org

Share Button

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *