،هموطنان عزیز و آزادیخواه

اسفند ۲۹, ۱۳۸۸

در حالی به پیشواز نوروز و بهار می رویم که مردمان ایران در سراسر جهان سالی پر اضطراب را از سر گذراندند. فاشیسم مذهبی حاکم طی ۹ ماه گذشته در نبردی برای ادامه حیات از هیچ جنایتی در قبال هموطنان در سراسر میهن فروگذار نکرد. ندا سمبل مبارزه نسل جدید در برابر چشم جهانیان به خاک افتاد و در پی او بیشماران راه ندا را ادامه دادند.

بهار و روز نو در کشورمان سر می رسد و ایرانیان هنوز با مصیبت حاکمیت جمهوری اسلامی دست به گریبانند. رژیم جمهوری اسلامی با افزایش سرکوب و شکنجه و زندان نتوانسته است قیام آزادیخواهانه مردم برای دسترسی به آزادی و دمکراسی و عدالت را از حرکت باز دارد. مبارزات مردمی در سال گذشته به فرازهایی بالاتر نسبت به سالهای قبل دست یازیده است و مجموعه حاکمیت منزوی تر از همیشه و شقه شده و ناتوان از رویارویی با مردم و جوانان به پا خواسته دست و پا می زند. گرانی افسار گسیخته پس از سال نو شمسی با اجرای طرح ضد مردمی یارانه ها ابعاد جدیدی خواهد یافت. انزوای جهانی و چشم انداز گسترش تحریمهای کمر شکن بدون شک سران رژیم را بیش از پیش درمانده خواهد کرد.

نتایج قیامها و مبارزات مردم در سال گذشته حاکی از ناتوانی آقایان موسوی و کروبی در رهبری این جنبش به پا خواسته بود که نه فقط محصول “رای من رو پس بده” که حاصل تضاد عمیق و پر نشدنی مردم با جمهوری اسلامی و قانون اساسی عقب مانده اش طی سی سال گذشته است. البته ایستادگی آقایان موسوی و کروبی تا همین میزان نیز جای تشکر دارد و باید برای مقاومت بیشتر آنان برای خم نشدن کامل در برابر ولی فقیه مورد تشویق و حمایت قرار گیرند. اما انتظار رهبری جنبش از افرادی که در گذشته بخشی از رژیم به حساب می آمدند، امری غیرمنطقی و دور از واقعیت است.

به ثمر رسیدن جنبش و خلاصی مردم و محیط زیست ایران از شر وجود جمهوری اسلامی تنها در گرو ارتباط تنگاتنگ و کامل رهبری اپوزسیون ساختار شکن با جنبش مردمی در داخل است. روندی که هر روز به مقصد خود نزدیک می شود. جبهه همبستگی ملی ظرفی است که این رهبری ساختار شکن را در راس جنبش مردم قرار می دهد.

حزب سبزهای ایران آرزوی سالی پربار و سرشار از موفقیت برای همه هموطنان در سراسر جهان دارد. به امید محقق شدن آزادی و سرسبری، رفاه و آبادانی.

شورای مرکزی حزب سبزهای ایران

 اسفند ۲۹, ۱۳۸۸

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *