نرمش قهرمانانه خانم وزیر در مماشات با رژیم

دی ۱, ۱۳۹۲

italiaFM-sوزیر خارجه ایتالیا در دیدار از تهران سعی در نگاه داشتن حجاب مناسب اسلامی  دارد تا مبادا حاکمان تهران برنجند. پس از سوئد، ایتالیا نیز برای گسترش روابط بازرگانی به تهران هجوم می برد و این در حالیست که تحریمهای بین المللی هنوز برقرار است. ظاهرا اروپاییان نمی توانند تا نتایج قطعی مذاکرات اتمی صبر پیشه کنند. این همان خواست رژیم از طریق تاکتیک ظریف-روحانی است تا در ساختار تحریمها شکاف ایجاد کنند و عملا قطعنامه های شورای امنیت و کشورهای اروپایی و آمریکا را بی اعتبار سازند.

Share Button

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *