معاون دریایی سازمان محیط زیست؟

اسفند ۸, ۱۳۹۱

Abziخبرگزاری دولتی مهر بخشی از مصاحبه با فردی بنام عبدالرضا کرباسی را منتشر کرد که به گفته این خبرگزاری، معاون دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست است. در کشوری که سازمان محیط زیست آن یکی از عوامل اصلی تخریب زیست محیطی محسوب می شود، وجود معاونت دریایی امری دور از انتظارنیست.

در این مصاحبه معاون دریایی از ایجاد یک موزه در یک لنج فرسوده در جزیره چاه بهار تا پایان سال جاری خبر داد. به گفته آقای کرباسی این اولین موزه دریایی ایران است که قرار است آبزیان برای این موزه توسط مردم تهیه شود.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *