مرضیه نقطه اتصال هنر و موسیقی و مبارزه بود

شهریور ۲۱, ۱۳۸۹

درگذشت هنرمند پر ارزش کشورمان خانم مرضیه جامعه هنری و همه آزادیخواهان ایران را در

سراسر جهان اندوهگین ساخت. خانم مرضیه نقطه اتصال هنر و موسیقی و مبارزه بود و از

همین رو در میان آزادیخواهان ایران زمین جایگاه ویژه ای یافت. حزب سبزهای ایران فقدان این

بانوی گرانقدر را به تمامی مردم ایران تسلیت می گوید. باشد که فریاد او بر علیه فاشیسم

مذهبی حاکم بر ایران در همه جا طنین انداز گردد و مبارزه و ایستادگی او بر علیه نظام

اسلامی توسط دیگر هنرمندان دنبال شود.

حزب سبزهای ایران

۲۱/۶/۱۳۸۹

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *