قطع دست و پای زندانیان سیاسی را محکوم می کنیم

دی ۲۰, ۱۳۸۶

بنا بر گزارشات رسیده رژیم جمهوری اسلامی یک دست و یک پای پنج زندانی بنامهای آرودینی، جلیلی، ع ب ریگی، ا ریگی و پهلوان را به عنوان مجازات قطع کرد. قطع دست و پای زندانیان سیاسی نشانگر افزایش سرکوب و نشان دادن چنگ و دندان توسط فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران برای جلوگیری از اعتراضات مردمی است.

حزب سبزهای ایران وحشگیریهای فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران را بشدت محکوم می کند و به جامعه جهانی بخصوص احزاب سبز در سراسر جهان و سازمانهای حقوق بشری و همه نیروهای اپوزسیون ایرانی هشدار می دهد که قطع دست و پای زندانیان روند شومی است که همگان باید بصورت همبسته در مقابل آن ایستادگی کنند. رژیم جمهوری اسلامی در زیر فشارهای مختلف داخلی و بین المللی قابلیت های جنایتکارانه بیشتری از خود به نمایش خواهد گذاشت که بدون تشکیل و مقاومت جبهه ضد فاشیسم، ابعاد دهشتناک این جنایات بسا بیشتر خواهد گشت.

حزب سبزهای ایران

۲۰ دی ۱۳۸۶

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *