قطعنامه سوم شورای امنیت یک گام به پیش بر علیه فاشیسم مذهبی

اسفند ۱۳, ۱۳۸۶

شورای امنیت سازمان ملل متحد با اتفاق آراء (به جز رای ممتنع اندونزی) در روز سوم مارس ۲۰۰۸ قطعنامه سوم (۱۸۰۳) را بر علیه رژیم جمهوری اسلامی به تصویب رساند. در این قطعنامه نام ۱۳ نهاد که در معاملات هسته ای برای رژیم جمهوری اسلامی فعالند، به لیست گذشته اضافه شده است. در قطعنامه جدید علاوه بر اخطار به دولتهای خارجی برای اعطای ویزا به مقامات اتمی و نظامی رژیم، از همه کشورها می خواهد که از معاملات مالی با بانکهای ایران به ویژه بانک صادرات و بانک ملی ایران خودداری کنند. در این قطعنامه به دول کشورها اجازه داده شده است که در صورت لازم کشتی ها و هواپیماهای رژیم ایران را مورد بازرسی قرار دهند.

حزب سبزهای ایران قویا از قطعنامه سوم شورای امنیت در ایجاد فشارها و محدودیتهای جدید بر علیه فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران حمایت می کند و اعلام می دارد که هنوز میزان محدودیتها برای وادار کردن رژیم تهران به عقب نشینی از پروژه تسلیحات هسته ای کافی نیست. تحریمهای همه جانبه و گسترده تر، یکی از عوامل ضروری در عقب راندن فاشیسم حاکم بر ایران و در نتیجه اضمحلال آن است.

حزب سبزهای ایران به اپوزسیون واقعی رژیم هشدار می دهد که روند مماشات از سوی کشورهای غربی هنوز یک تهدید واقعی است و در صورت عدم تشکیل جبهه ضد فاشیسم مذهبی که می تواند فشارها را بر علیه رژیم تهران کانالیزه و هماهنگ کند، جمهوری اسلامی همچنان قادر است از طریق مانورهای گوناگون برای خود وقت بخرد.

حزب سبزهای ایران

۱۳ اسفند ۱۳۸۶

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *