فراخوان به تظاهرات

شهریور ۲۳, ۱۳۹۲

NewYork– اعتراض به حضور حسن روحانی در سازمان ملل

– اعتراض به سی و پنج سال جنایت علیه بشریت

– سرکوب و شکنجنه و اعدام

– ترور و کشتار در خارج از کشور

– غارت و نابودی سرمایه های ملی

– ویرانی کامل ایران زمین

– فقر و فلاکت ایرانیان

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *