فراخوان برای نجات جان اسماعیل محمدی

اردیبهشت ۵, ۱۳۸۴

به قرار اطلاع حکم اعدام آقای اسماعیل محمدی توسط دیوان عالی کشور به تصویب رسیده و این زندانی سیاسی در آستانه اعدام قرار گرفته است. جرم آقای محمدی هواداری از سازمان کومه له ذکر شده است.

حزب سبزهای ایران از همه احزاب سبز و سازمانهای حقوق بشری درخواست می کند که برای نجات جان آقای اسماعیل محمدی بکوشند و تا آنجا که در توان دارند برای جلوگیری از اعدام آقای محمدی به رژیم حاکم بر ایران فشار آورند.

حزب سبزهای ایران

۵ اردیبهشت ۱۳۸۴

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *