فاجعه زیست محیطی در رامشیر

دی ۱۰, ۱۳۸۸

بنا بر گزارشات رسیده دو روز است که یک چاه نفت در منطقه رامشیر به شدت نشت می کند. در اثر عدم رسیدگی به چاههای قدیمی و متروکه در منطقه و بی کفایتی مسئولان چاه نفت مزبور دچار نشت شدید شده و گزارشات حاکی از آن است که بر اثر شدت نشت، رودخانه شادگان و تالاب بین المللی در این منطقه دچار آلودگی شده است.

حزب سبزهای ایران پیشاپیش به مجامع جهانی محیط زسیت، منجمله “یونپ” به عنوان زیر مجموعه سازمان ملل در امور محیط زیست هشدار می دهد که منطقه مورد نظر در آستانه یک فاجعه زسیت محیطی قرار دارد و بی توجهی رژیم جمهوری اسلامی به این گونه زایعات، منطقه را برای سالیان دچار بحرانهای زسیت محیطی خواهد کرد.

حزب سبزهای ایران
۱۰ دی ۱۳۸۸
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *