عدم مدیریت منابع آبی حوضه آبخیز

بهمن ۱۷, ۱۴۰۱

در روز جهانی #تالابها، وضعیت هامون، جازموریان و گاوخونی اسفناک است. خشکسالی و تغییرات اقلیمی دلیل اصلی خشک شدن این تالابها نیستند، مدیریت منابع آبی حوضه آبخیز مقصر اصلی است. برداشت بیرویه برای کشاورزی اشتباه، اختصاص به صنایع و عدم تامین حق آبه مربوط به مدیریت است.

Share Button

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *