سرکوب بی رحمانه مردم خوزستان نشانه بن بست رژیم آخوندی

فروردین ۲۹, ۱۳۸۴

قیام قهرمانانه مردم اهواز و دیگر شهرهای خوزستان که از روز ۲۶ فروردین آغاز شده است، همچنان ادامه دارد. رژیم آخوندی در پاسخ به اعتراض برحق مردم ستمدیده منطقه، اکیپهای سرکوبگر اعم از سپاه و بسیج و ارتش را به مقابله و خاموش کردن تظاهرات فرستاده است. در جریان این ناآرامی ها تاکنون تعداد بسیاری از هموطنان کشته و مجروح و شمار نامعلومی دستگیر شده اند. از وضعیت و محل نگهداری دستگیر شدگان هنوز اطلاعی در دست نیست.

حزب سبزهای ایران از قیام قهرمانانه مردم اهواز و دیگر شهرهای خوزستان علیه سیاستهای ضد حقوق بشری رژیم آخوندی حمایت کرده و توجه احزاب سبز و سازمانهای حقوق بشری را نسبت به وضعیت دستگیر شدگان این وقایع جلب می کند. بدون شک سرکوب تظاهرات مردم خوزستان نشانه بن بست رژیم دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران و به لب رسیدن جان مردم، از حاکمیت آخوندی است
حزب سبزهای ایران
۲۹ فروردین ۱۳۸۴

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *