درهنگام تحویل سال نو یا مقلب القلوب و الابصار… بر سر سفره هفت سین جایی ندارد

فروردین ۱, ۱۳۹۰

اگر باور داریم که در ایران آینده و پس از جمهوری اسلامی دین رسمی نباید وجود داشته باشد. اگر ما معتقدان به سکولاریسم به جدایی دین از دولت در ایران آینده به عنوان یکی از اولیه ترین ضروریات برقراری دمکراسی باور داریم، ذکر مقلب القلوب و الابصار…در هنگام سال تحویل و مراسم نوروز جهتگیری خاص مذهبی است که ربطی به مراسم نوروز باستانی در ایران ندارد. معتقدان به ادیان و مذاهب دیگر در ایران نیز از این واژه ها و جملات در هنگام سال تحویل و در مراسم نوروزی استفاده نمی کنند.

در آستانه نوروز ۱۳۹۰ حزب سبزهای ایران به تمامی رسانه های جمعی ایرانی که به جدایی دین از دولت اعتقاد دارند، پیشنهاد می کند از ذکر چنین جملاتی در هنگام سال تحویل خودداری کنند. ایران و نوروز جاودانه اش متعلق به همه ایرانیان با هر باور دینی و مذهبی و یا غیر مذهبی است.

حزب سبزهای ایران
نوروز ۱۳۹۰
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *