خامنه ای در نمایش درختکاری و افاضات زیست محیطی

اسفند ۱۵, ۱۳۹۱

treeطی یک نمایش مضحک، خامنه ای در مراسمی با حضور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، شهردار و استاندار تهران با کاشتن دو درخت بر ضرورت جلوگیری از قطع درختان تاکید کرد. وی از تصرف غیر قانونی مناطق اطراف شهرهای بزرگ شکایت کرد و از قطع صدها درخت در جاهایی که نباید قطع بشوند صحبت به میان آورد.

کیست که نداند سیاستهای مخرب زیست محیطی جمهوری اسلامی در طی بیش از سه دهه، اصلی ترین عامل نابودی منابع طبیعی کشور، فرسایش خاک، تخریب جنگلها، به هدر رفتن آبهای زیرزمینی , آلوده تر شدن آب و خاک و هوا در کشورمان بوده است. و اکنون خامنه ای صحبت از تصرف غیر قانونی مناطق اطراف شهرهای بزرگ می کند که عمدتا توسط باندها و مافیای وابسته به سپاه پاسدران و اطلاعات رژیم انجام می شود.

شرکت خامنه ای در مراسم درخت کاری و دادن رنگ و لعاب زیست محیطی به این نمایش و در عین حال گلایه از تصرف زمینهای اطراف شهرها، نوعی میانجیگری میان باندها و مافیای دزد و فاسد در حکومت است که مرزی در غارت و چپاول سرمایه های کشور نمی بینند. تخریب محیط زیست ایران،  فقر و گرانی و اقتصاد ورشکسته، همه ناشی از ادامه حکومت خامنه ای و مجموعه رژیم با همه دستجات و باندهای فاسد آن است.

حزب سبزهای ایران

۱۵ اسفند ۱۳۹۱

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *