حزب سبزهای ایران صودرو تکنولوژی اتمی کانادا به ایران را محکوم می کند

تیر ۱۷, ۱۳۷۸

بنا بر گزارش خبرگزاری رویترز، مرکز برنامه اتمی کانادا قصد دارد راکتور، دانش و تکنولوژی اتمی را به ایران بفروشد.

از نظر حزب سبزهای  ایران این ادعا که استفاده از راکتور و تکنولوژی اتمی توسط ایران صلح آمیز خواهد بود، توجیهی در جهت انجام این معامله اقتصادی و مقابله با اعتراضات افکار عمومی جهانیان، بخصوص مردم کانادا است. این واقعیت که جمهوری اسلامی ایران سالهاست برای دستیابی به تکنولوژی اتمی و استفاده نظامی از آن بدنبال چین و روسیه و جمهوری های شوروی سابق و حتی هند و پاکستان بوده و هست، بر هیچکس پوشیده نیست.

حزب سبزهای ایران قویا خواستار متوقف شدن این معامله از طرف دولت کانادا که تنها و تنها دست جمهوری اسلامی را برای قدرت نمایی نظامی در منطقه بازتر می کند، می‌باشد و تاکید می‌کند که خطر دستیابی جمهوری اسلامی به تکنولوژی اتمی فقط متوجه منطقه خلیج فارس و خاور میانه نخواهد بود.

حزب سبزهای ایران

هشتم جولای ۱۹۹۹

Share Button

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *